Giới thiệu cộng tác viên

MÔ HÌNH CỘNG TÁC VIÊN (HƯỞNG HOA HỒNG THEO ĐƠN HÀNG)

Rõ ràng bạn phải có bài viết thu hút khách hàng với nhưng lợi ích thiết thực đối với khách hàng, sau đó gắn linh vào đấy. Khi có khách hàng mua hàng thành công bằng cách bấm vào link bài viết của bạn, hoa hồng lập tức được tính cho bạn